fbpx

Önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzései (GKA képzések)

Képzési engedélyszám: KU/IG/03/A1154/2/2009

A szaktanfolyam célja:

,hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalon.

Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki:

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, és
 • az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett, kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel

Vizsgát az tehet, aki:

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori (betöltött 18. életév) és egészségügyi feltételeknek megfelel (foglalkozás egészségügyi orvosi igazolással rendelkezik), valamint
 • rendelkezik, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel, vagy építő és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga eredményes teljesítését igazoló okmánnyal, és a 4. §-ban meghatározott szaktanfolyamot elvégezte, vagy
 • rendelkezik, az építőgép kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép kezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgép kezelői jogosítvánnyal.

A vizsgára bocsátás további feltétele:

 • az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja: iskolarendszerben szerzett, legalább a 8. általános iskolai osztály elvégzését igazoló bizonyítvány (vagy a kibocsátó iskola által kiadott hiteles másodlat) eredetben történő bemutatásával.
 • tanfolyami és vizsgadíj megfizetése.
 • 2 db igazolványkép (3,5 x 4,5 cm, háttér világos színű /fehér/, az arc szembenéző helyzetű, a képzést/vizsgát megelőző 6 hónapon belül készült, a két darab egyforma legyen)
 • Jelentkezési lap, személyazonosító igazolvánnyal megegyező adatokkal kitöltve, aláírva

A vizsga követelményei:

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke – a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján – határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott vizsgafeladatok közül (Gyakorlati vizsgafeladatok). Amennyiben a vizsga helyszíne nem alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a végrehajtható feladatok közül kell a vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie. A gyakorlati vizsga időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.

Sikeres a gyakorlati vizsga,

ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó az alábbi hibákat véti:

 • a feladatot csak részben teljesíti,
 • a gép kezelő-szerveit nem megfelelően kezeli,
 • a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna,
 • balesetveszélyes helyzetet teremt.

A feladatok végrehajtását alapállapotba helyezett géppel kell elvégezni és a vizsgázónak a feladat végrehajtása után a gépet alapállapotba kell visszahelyeznie

Óraszámok/elsajátítandó ismeretek:

A szaktanfolyam keretében gépcsoportonként és tanulónként legalább 3 tanóra gyakorlati oktatást, valamint tanfolyamonként 1 óra munkavédelmi és elsősegély oktatást kell tartani (csoportos gyakorlati oktatásként teljesíthető)

Az oktatás ismeretanyaga:

Az emelési, rakodási művelet helyszínének kijelölése és biztosítása ,A gép üzembe helyezése ,Az emelési, rakodási művelet (műveletek végrehajtása) ,Az emelési, rakodási művelet végrehajtásához irányító igénybevétele (ha szükséges) ,A munkaterületnek a munkavégzés befejezése utáni biztosítása”

Egy tanóra időtartama 45 perc.

Az igények figyelembevételével a tantervben megjelöltnél nagyobb óraszámban is oktathatók az egyes témakörök, az itt szereplő óraszámokat kötelezően előírt minimumnak kell tekinteni.

2. melléklet a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelethez

A gépek gépcsoportba sorolása
I. FÖLDMUNKAGÉPEK
11 Univerzális földmunkagépek
12 Kotrók
13 Árokásók
14 Földtolók
15 Földgyaluk
16 Földnyesők
FÖLDMUNKAGÉP GÉPCSOPORTOK
Kódszám Megnevezés
1111 Traktoralapú univerzális földmunkagép (MSZ EN 474-4)
1212 Gumikerekes kotrók (MSZ EN 474-5)
1222 Lánctalpas kotrók
1223 Teleszkópos kotrók
1311 Vedersoros árokásók
1412 Földtolók
1522 Földgyaluk
1612 Földnyesők
ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉPEK
33 Villástargoncák
36 Speciális anyagszállító és anyagtovábbító járművek
ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÓ GÉPCSOPORTOK
Kódszám Megnevezés
3312 Gyalogkíséretű targoncák
3313 Vezetőállásos targoncák
3324 Vezetőüléses targoncák
3624 Betonszállító mixer
3626 Betonszállító mixer betonszivattyúval
3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek
3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek
III. EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉPEK
42 Emelő- és szerelőállványok
43 Konténer emelők
44 Járműves daruk
45 Rakodógépek
EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP GÉPCSOPORTOK
Kódszám Megnevezés
4213 Gépjármű emelő-hátfalak (MSZ EN 1756-1)
4221 Mobil szerelő állvány (MSZ EN 1495)
4223 Mobil szerelő kosár (MSZ EN 280)
4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű
4374 Konténer emelők
4411 Autódaruk (MSZ EN 13000)
4431 Lánctalpas daruk
4451 Járműre szerelt daruk (MSZ EN 12999)
4511 Hidraulikus rakodók (homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók, MSZ
EN 474-3)
4572 Kompaktorok
4593 Vagonkirakók
IV. KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉS
GÉPEI, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPEK
53 Útépítés gépei
55 Alagútépítés gépei
56 Fenntartás- és karbantartás gépei és berendezései
KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS ÜZEMELTETÉS, MÉLYÉPÍTÉS, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP,
FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉPCSOPORTOK
Kódszám Megnevezés
5316 Talajstabilizátorok
5323 Betonbedolgozó finischer
5341 Aszfaltbedolgozó finischer
5344 Aszfaltburkolat maró
5599 Alagútépítő gépek
5631 Útfenntartó-, és karbantartó gépek
5632 Földműfenntartó gépek

Hiányzás:

A szaktanfolyamon való részvétel kötelező.

Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:

Felmentés nem adható.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

Áthelyezésre nincs mód.

A hiányzás pótlásának módja:

A hiányzás pótlása a mindenkori gyakorlati óradíj, a kiszállás és a tárgyi feltételek biztosítási költségének figyelembe vételével, egyedileg megállapított díj ellenében történhet.

A képzési díj mértéke (egy összegben):

25.000.- Ft/fő /gépcsoport

A képzési díj fizetésének módja:

kézpénzben, átutalással illetve bankkártyával lehetséges, a Lensit Bt. ügyfélszolgálatán.

A képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezése (a megfelelő jelölendő/kitöltendő):

 • Résztvevői finanszírozás esetén: első részlet beiratkozáskor, második és egyben utolsó részlet vizsga előtt 15 nappal fizetendő
 • Egyéb költségviselő esetén a költségviselővel kötött szolgáltatási szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján.

Ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának mértéke és fizetésének módja (a megfelelő jelölendő):

 • Képzési díjból a vizsgadíj mértéke és fizetésének módja: 5.000.- Ft/fő/gépcsoport, kézpénzben, átutalással illetve bankkártyával lehetséges, a Lensit Bt. ügyfélszolgálatán.
 • Pótló vizsga díjának mértéke és fizetésének módja: 5.000.- Ft/fő/gépcsoport, kézpénzben, átutalással illetve bankkártyával lehetséges, a Lensit Bt. ügyfélszolgálatán.

Képzési díjból a gépkezelő jogosítvány díja: 3.300.- Ft/fő

Amennyiben a képzésben résztvevő gyakorlati oktatásához és vizsgájához a munkagépet a Lensit Bt. külső partnertől bérli, abban az esetben géptípusonként +5.000.- Ft-ot számolunk fel a résztvevőnek.

Oktatási helyszínek:

Lensit Bt. Nyíregyháza, Tokaji út 5/F illetve külső, bérelt helyszínen, ahol a munkagép rendelkezésre áll.

Megszerezhető dokumentum sikeres vizsga végén:

Gépkezelő jogosítványt (melyet a képző szerven keresztül vesznek át a képzésben résztvevők)

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • A vizsgázó hozzájárul, hogy a Lensit Bt.,, mint felnőttképzést folytató intézmény a személyi adatait, okmányai másolatát a szükséges mértékig nyilvántartsa, kezelje, azokat statisztikai célra és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználja, a hatósági vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében a közlekedési hatóságnak, a vizsgabizottságnak átadja.
 • Tudomásul veszi, hogy a gépcsoport(ok)ra előírt 3 óra/gépcsoport gyakorlatot a képzővel, illetve az általa megbízott oktatóval közvetlenül kell egyeztetni, ennek megtörténtét Gépkezelési kartonon igazolni kell, ennek hiányában nem vizsgára bocsátható.
 • Tudomásul veszi, hogy a vizsgára magával kell vinnie az érvényes személyi igazolványát (ennek hiányában az érvényes útlevelét vagy kártyaalapú jogosítványát a lakcímkártyájával), a gépcsoportnak megfelelő szakmairányú OKJ-s Bizonyítványt eredetben.
 • Az oktatáson és a vizsgán megfelelő munkaruházatban és az előírásoknak megfelelő munkavédelmi cipőben, vizsgára (munkára) képes állapotban (erről a helyszínen is nyilatkoznia kell a Minősítő lap megfelelő részének aláírásával), a vizsga hivatalos időpontja előtt legalább 30 perccel köteles megjelenni.
 • Tudomásul veszi azt is, hogy mindezen feltételek bármelyikének hiánya esetén a bizottság a vizsga megkezdését nem engedélyezi, az sikertelennek számít, az ezzel kapcsolatos anyagi következmények a megrendelőt terhelik, újabb vizsga csak a hiányosságok megszüntetése után, a pótló- vagy ismétlővizsga regisztrálását követően lehetséges a tanfolyami és vizsgadíj ismételt megfizetése után.
 • A képzés és a vizsga ideje alatt a munkahelyeken megszokott és elvárt, jogszabályokban előírt viselkedési és biztonsági szabályokat betartja. Tudomásul veszi, hogy ezek megsértése esetén az oktató felfüggesztheti, megtilthatja a részvételét és felszólíthatja a képzés helyszínének elhagyására. A munkaképes állapottal kapcsolatos kétség – például ittasság gyanúja – esetén a veszélyes munkahelyeken szokásos eljárási mód az irányadó. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a képzésben részt vevő köteles viselni, ha a gyanú beigazolódik vagy megtagadja az együttműködést. A képzésben részt vevő hibájából eredő időpontok elmulasztásáért a Képző Intézményt felelősség nem terheli.

A jelen tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásul vételét Jelentkező/Résztvevő/Vizsgázó a Jelentkezési lap aláírásával igazolja.

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Telefon: +36 1 510 0101 vagy +36 1 814 1800
E-mail: info@kavk.hu

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.