fbpx

Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése (Gk)

Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése (GK képzések) (83 gépcsoportban /OKJ bizonyítvány NÉLKÜL is lehetséges)

Képzési engedélyszám: KU/IG/03/A1154/2/2009

A szaktanfolyam célja:,hogy a hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalon.

Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki:

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel
 • OKJ bizonyítvány NÉLKÜL is lehetséges

A képzést előíró jogszabályok:

 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

Mentesség óralátogatás ill. vizsgák alól:

 • gépkezelői jogosítvány és/vagy
 • OKJ (gépkezelő) bizonyítvány adhat

Vizsgát az tehet, aki:

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel
 • szaktanfolyamot igazoltan elvégezte

A vizsgára bocsátás további feltétele:

 • 2 db igazolványkép (3,5 x 4,5 cm, háttér világos színű /fehér/, az arc szembenéző helyzetű, a képzést/vizsgát megelőző 6 hónapon belül készült, a két darab egyforma legyen)
 • Jelentkezési lap, személyazonosító igazolvánnyal megegyező adatokkal kitöltve, aláírva
 • mentességet igazoló dokumentum bemutatása

A képzés minimális (kötelező) időtartama:

 • elmélet (minden gépcsoport esetében): 24 óra (1 tanóra=45 perc)
 • gyakorlat (gépcsoportonként változó) : 2-8 óra között változó

Az igények figyelembevételével magasabb óraszámban is oktatható mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat.

Gépkezelő jogosítvány alapján kezelhető gépek

A vizsga követelményei:

Szóbeli vizsga esetén:

A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket, melyek közül a vizsgázó a vizsga kezdetekor 1 db tételt húz. A vizsga időtartama maximum 10 perc, amiből 5 perc a felkészülési idő.

A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1) formában kell minősíteni.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdés tekintetében nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

Gyakorlati vizsga esetén:

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke – a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján – határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott vizsgafeladatok közül Amennyiben a vizsga helyszíne nem alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a végrehajtható feladatok közül kell a vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie.

A gyakorlati vizsga maximális időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó az alábbi hibákat véti:

 • a feladatokat csak részben teljesíti,
 • a gép kezelőszerveit nem megfelelően kezeli,
 • a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna,
 • nem tartja be a munka-, baleset-, tűz-, és érintésvédelmi szabályokat, azokat szándékosan vagy gondatlanságból megszegi,

Amennyiben a képzésben résztvevő gyakorlati oktatásához és vizsgájához a munkagépet a Lensit Bt. külső partnertől bérli, abban az esetben géptípusonként +10.000.- Ft-ot számolunk fel a résztvevőnek.

Hiányzás:A szaktanfolyamon való részvétel kötelező.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei: Áthelyezésre nincs mód.

A hiányzás pótlásának módja: A hiányzás pótlása a mindenkori gyakorlati óradíj, a kiszállás és a tárgyi feltételek biztosítási költségének figyelembe vételével, egyedileg megállapított díj ellenében történhet.

A képzési díj mértéke (képzési díj+vizsgadíj+jogosítvány díja):első gépcsoportnál: 83.300.- Ft, mely ár az adható felmentések, elvégzendő gépcsoportok számától függően változik. További tájékoztatás az aktuális árjegyzékünkben olvasható.

A képzési díj fizetésének módja: kézpénzben, átutalással illetve bankkártyával lehetséges, a Lensit Bt. ügyfélszolgálatán.

A képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezése (a megfelelő jelölendő/kitöltendő):

 • Résztvevői finanszírozás esetén: első részlet beiratkozáskor, második és egyben utolsó részlet vizsga előtt min. 15 nappal fizetendő
 • Egyéb költségviselő esetén a költségviselővel kötött szolgáltatási szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján.

Oktatási helyszínek: Lensit Bt. Nyíregyháza, Tokaji út 5/F illetve külső, bérelt helyszínen, ahol a munkagép rendelkezésre áll.

Megszerezhető dokumentum sikeres vizsga végén: Gépkezelő jogosítványt (melyet a képző szerven keresztül vesznek át a képzésben résztvevők)

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • A vizsgázó hozzájárul, hogy a Lensit Bt.,, mint felnőttképzést folytató intézmény a személyi adatait, okmányai másolatát a szükséges mértékig nyilvántartsa, kezelje, azokat statisztikai célra és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználja, a hatósági vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében a közlekedési hatóságnak, a vizsgabizottságnak átadja.
 • Tudomásul veszi, hogy a gépcsoport(ok)ra előírt 3 óra/gépcsoport gyakorlatot a képzővel, illetve az általa megbízott oktatóval közvetlenül kell egyeztetni, ennek megtörténtét Gépkezelési kartonon igazolni kell, ennek hiányában nem vizsgára bocsátható.
 • Tudomásul veszi, hogy a vizsgára magával kell vinnie az érvényes személyi igazolványát (ennek hiányában az érvényes útlevelét vagy kártyaalapú jogosítványát a lakcímkártyájával), a gépcsoportnak megfelelő szakmairányú OKJ-s Bizonyítványt eredetben.
 • Az oktatáson és a vizsgán megfelelő munkaruházatban és az előírásoknak megfelelő munkavédelmi cipőben, vizsgára (munkára) képes állapotban (erről a helyszínen is nyilatkoznia kell a Minősítő lap megfelelő részének aláírásával), a vizsga hivatalos időpontja előtt legalább 30 perccel köteles megjelenni.
 • Tudomásul veszi azt is, hogy mindezen feltételek bármelyikének hiánya esetén a bizottság a vizsga megkezdését nem engedélyezi, az sikertelennek számít, az ezzel kapcsolatos anyagi következmények a megrendelőt terhelik, újabb vizsga csak a hiányosságok megszüntetése után, a pótló- vagy ismétlővizsga regisztrálását követően lehetséges a tanfolyami és vizsgadíj ismételt megfizetése után.
 • A képzés és a vizsga ideje alatt a munkahelyeken megszokott és elvárt, jogszabályokban előírt viselkedési és biztonsági szabályokat betartja. Tudomásul veszi, hogy ezek megsértése esetén az oktató felfüggesztheti, megtilthatja a részvételét és felszólíthatja a képzés helyszínének elhagyására. A munkaképes állapottal kapcsolatos kétség – például ittasság gyanúja – esetén a veszélyes munkahelyeken szokásos eljárási mód az irányadó. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a képzésben részt vevő köteles viselni, ha a gyanú beigazolódik vagy megtagadja az együttműködést. A képzésben részt vevő hibájából eredő időpontok elmulasztásáért a Képző Intézményt felelősség nem terheli.

A jelen tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásul vételét Jelentkező/Résztvevő/Vizsgázó a Jelentkezési lap aláírásával igazolja.

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Telefon: +36 1 510 0101 vagy +36 1 814 1800
E-mail: info@kavk.hu

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.