fbpx

Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése (Gk)

Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képesítése (GK képzések) (83 gépcsoportban /OKJ bizonyítvány NÉLKÜL is lehetséges)

Képzési engedélyszám: KU/IG/03/A1154/2/2009    (B/2020/000444)

A szaktanfolyam célja:

A hallgatók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a jogosítványba bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalon.

Szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki:

a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel

OKJ bizonyítvány NÉLKÜL is lehetséges

A képzést előíró jogszabályok:

 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvény
 • A közúti közlekedési ágazatban használt       gépek        kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
 • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

Mentesség óralátogatás illetve vizsgák alól:

 • gépkezelői jogosítvány és/vagy
 • OKJ (gépkezelő) bizonyítvány adhat

Vizsgát az tehet, aki:

 • a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel
 • szaktanfolyamot igazoltan elvégezte

A vizsgára bocsátás további feltétele:

 • 2 db igazolványkép (3,5 x 4,5 cm, háttér világos színű /fehér/, az arc szembenéző helyzetű, a képzést/vizsgát megelőző 6 hónapon belül készült, a két darab egyforma legyen)
 • Jelentkezési lap, személyazonosító igazolvánnyal megegyező adatokkal kitöltve, aláírva
 • mentességet igazoló dokumentum bemutatása

A képzés minimális (kötelező) időtartama:

 • elmélet (minden gépcsoport esetében): 24 óra (1 tanóra=45 perc)
 • gyakorlat (gépcsoportonként változó) : 2-8 óra között változó

Az igények figyelembevételével magasabb óraszámban is oktatható mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat.

Gépkezelő jogosítvány alapján kezelhető gépek:

A vizsga követelményei:

Szóbeli vizsga esetén:

A vizsga teljesítéséhez a rendelkezésre álló kérdéssorból („Szóbeli vizsgakérdések”) tételt húzva kell felelni. A vizsgadokumentáció tartalmazza a szóbeli tételeket, melyek közül a vizsgázó a vizsga kezdetekor 1 db tételt húz. A vizsga időtartama maximum 10 perc, amiből 5 perc a felkészülési idő.

A szóbeli feleleteket megfelelt (M) vagy nem felelt meg (1) formában kell minősíteni.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a kihúzott tételen szereplő kérdés tekintetében nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal.

Gyakorlati vizsga esetén:

A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke – a gyakorlati oktatóval történt egyeztetés alapján – határozza meg és ismerteti a vizsgázókkal a gépcsoportokra meghatározott vizsgafeladatok közül Amennyiben a vizsga helyszíne nem alkalmas az összes vizsgafeladat végrehajtására, úgy csak a végrehajtható feladatok közül kell a vizsgázónak a számára meghatározott feladatot teljesítenie.

A gyakorlati vizsga maximális időtartama 5-10 perc a gyakorlati feladat jellegétől függően.

Sikeres a gyakorlati vizsga, ha a vizsgázó a részére meghatározott vizsgafeladatot maradéktalanul, megfelelő szakmai felkészültséggel teljesíti.

Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó az alábbi hibákat véti:

 • a feladatot csak részben teljesíti,
 • a gép kezelőszerveit nem megfelelően kezeli,
 • a feladat teljesítése közben a rakományban, a gépben vagy ennek környezetében kárt okoz, vagy a jelenlévők közbeavatkozása nélkül okozna,
 • nem tartja be a munka-, baleset-, tűz-, és érintésvédelmi szabályokat, azokat szándékosan vagy gondatlanságból megszegi,

Hiányzás

A szaktanfolyamon való részvétel kötelező.

Hiányzás mértéke:

A képzés minimális (kötelező) óraszámának 0, azaz nulla százaléka.

A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés következményei:

Áthelyezésre nincs mód.

A hiányzás pótlásának módja:

A hiányzás pótlása gyakorlati képzés esetén  a mindenkori gyakorlati óradíj, a kiszállás és a tárgyi feltételek biztosítási költségének figyelembe vételével, egyedileg megállapított díj ellenében történhet.

A hiányzás pótlása elméleti képzés esetén : a képző a képzésben résztvevő írásos kérésére pótfoglalkozást tarthat. A pótfoglalkozás díját, mely 40.000.- Ft/alkalom előre meg kell fizetni. Amennyiben a képzésben résztvevő nem él a pótfoglalkozás lehetőségével, abban az esetben vizsgára nem bocsátható.

A képzési díj mértéke (képzési díj+vizsgadíj+jogosítvány díja):első gépcsoportnál: 83.300.- Ft, mely ár az adható felmentések, elvégzendő gépcsoportok számától függően változik. További tájékoztatás az aktuális árjegyzékünkben olvasható.

A képzési díj fizetésének módja:

kézpénzben, átutalással illetve bankkártyával lehetséges, a Lensit Bt. ügyfélszolgálatán.

A képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezése (a megfelelő jelölendő/kitöltendő):

 • Résztvevői finanszírozás esetén: első részlet beiratkozáskor, második és egyben utolsó részlet vizsga előtt min. 15 nappal fizetendő
 • Egyéb költségviselő esetén a költségviselővel kötött szolgáltatási szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján.
 • Amennyiben a képzésben résztvevő gyakorlati oktatásához és vizsgájához a munkagépet a Lensit Bt. külső partnertől bérli, abban az esetben géptípusonként +10.000.- Ft-ot számolunk fel a résztvevőnek.
 • Nem térítünk vissza képzési díjat, illetve a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) felé már befizetett vizsgadíjat.

Oktatási helyszínek:

Lensit Bt. Nyíregyháza, Tokaji út 5/F illetve külső, bérelt helyszínen, ahol a munkagép rendelkezésre áll.

Észrevétel, panasz, kérelem

Az oktatás során kialakuló esetleges konfliktus helyzet megoldására javasoljuk, hogy ilyenkor elsősorban oktatójához forduljon, és vele kezdeményezze a probléma megoldását. Ha ez nem vezet eredményre, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodánkat és forduljon az iskolavezetőhöz. Bármilyen kérését, panaszát, észrevételét írásban is beadhatja. Az Ön képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön, vagy a törvényesen meghatalmazott képviselője járhat el. Senki másnak, még a legközelebbi hozzátartozónak sem adunk ki információt, vagy fizetünk vissza képzési díjat Amennyiben az iskolavezető az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, úgy az alábbi szervhez fordulhat panasszal: Technológiai és Ipari Minisztérium

Címe: 1082Budapest,Vajdahunyad45.sz

Sikeres vizsga végén a résztvevők:

Gépkezelő jogosítványt (melyet a képző szerven keresztül vesznek át a képzésben résztvevők) szerezhetnek

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • A vizsgázó hozzájárul, hogy a Lensit Bt., mint felnőttképzést folytató intézmény a személyi adatait, okmányai másolatát a szükséges mértékig nyilvántartsa, kezelje, azokat statisztikai célra és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználja, a hatósági vizsga megszervezése és lebonyolítása érdekében a közlekedési hatóságnak, a vizsgabizottságnak átadja.
 • Tudomásul veszi, hogy a gépcsoport(ok)ra előírt gyakorlatot a képzővel, illetve az általa megbízott oktatóval közvetlenül kell egyeztetni, ennek megtörténtét Gépkezelési kartonon igazolni kell, ennek hiányában nem bocsátható  vizsgára
 • Tudomásul veszi, hogy a vizsgára magával kell vinnie az érvényes személyi igazolványát (ennek hiányában az érvényes útlevelét vagy kártyaalapú jogosítványát a lakcímkártyájával), felmentést igazoló dokumentumait eredetben
 • A vizsgán megfelelő munkaruházatban a vizsga hivatalos időpontja előtt legalább 30 perccel köteles megjelenni.
 • Tudomásul veszi azt is, hogy mindezen feltételek bármelyikének hiánya esetén a bizottság a vizsga megkezdését nem engedélyezi, az sikertelennek számít, az ezzel kapcsolatos anyagi következmények a megrendelőt terhelik, újabb vizsga csak a hiányosságok megszüntetése után, a pótló- vagy ismétlővizsga regisztrálását követően lehetséges a tanfolyami és vizsgadíj ismételt megfizetése után.
 • A képzés és a vizsga ideje alatt a munkahelyeken megszokott és elvárt, jogszabályokban előírt viselkedési és biztonsági szabályokat betartja. Tudomásul veszi, hogy ezek megsértése esetén az oktató felfüggesztheti, megtilthatja a részvételét és felszólíthatja a képzés helyszínének elhagyására. A munkaképes állapottal kapcsolatos kétség – például ittasság gyanúja – esetén a veszélyes munkahelyeken szokásos eljárási mód az irányadó. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a képzésben részt vevő köteles viselni, ha a gyanú beigazolódik vagy megtagadja az együttműködést. A képzésben részt vevő hibájából eredő időpontok elmulasztásáért a Képző Intézményt felelősség nem terheli.

A jelen tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásul vételét Jelentkező/Résztvevő/Vizsgázó a Jelentkezési lap aláírásával igazolja.

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.
Telefon: +36 1 510 0101 vagy +36 1 814 1800
E-mail: info@kavk.hu

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.