fbpx

„CE” Kategóriás képzés

Képzési engedélyszám: KE/ST/82/A/2325/2/2015A tanfolyamra való felvétel módja:

 • Írásos tájékoztató megismerése.
 • A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.
 • A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:

 • Érvényes „C” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás
 • Érvényes Orvosi alkalmassági 2. csoport
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 20 és fél évet betöltötte, (17 és fél év)
 • Nem lehet kezdő vezetői engedély
 • Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel.

7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez. 222

Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től

 • 10.223  A „C” , a „CE”, a „D1” és a „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a „D” és a „DE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet. („szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és
  vizsgatárgyak esetében a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3 számú mellékletében felsorolt szakképesítések megléte esetén).
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • A 20 év 9 hónap életkort betöltötte,  (17 év  9 hónap)
 • A „C” kategóriás vezetői engedélyét bemutatta,
 • Orvosi alkalmassági EÜ.2. (2 példány)
 • Vizsgadíjat befizette

Alapfokú iskolai végzettség igazolása: az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása az elméleti vizsga helyszínén, a forgalmi vizsgára történő jelentkezés előtt történhet.

Elméleti vizsga helye:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400. Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. emeleti vizsgaterem

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

 • A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti,  illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége:

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető.

Rutin vizsgára bocsátható:

 • Aki sikeres elméleti vizsgát tett.
 • Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel
 • Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

 • Sikeres rutin vizsgát tett,
 • Sikeres Bü. Vizsgát tett, vagy az alól felmentést kapott,
 • A gyakorlati forgalmi órákat és menettávot teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • A vizsgadíjat, tandíjat befizette,
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

Gyakorlati oktatásnál előírt óraszám és menettávolság teljesítése hiányában, nem bocsájtható vizsgára
Az elsajátítandó ismeretköröket, szakmai és vizsgakövetelményét a 24/2005 (IV.21)GKM rendelet, valamint a 179/2001 (IX.02.)Kr., a 31/1993.(XII.19)NM rendeletek, valamint egyéb jogszabályok és szakmai előírások szabályozzák

A tanfolyam tantárgyai és minimálisan kötelező óraszámai:

Elméleti: (Közlekedési alapismeretek/5 tanóra, Járművezetés elmélete/3 tanóra,Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek/4tanóra ): 12 tanóra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ): 8 tanóra
Vezetési gyakorlat: alapoktatás:  6 tanóra
Vezetési gyakorlat: főoktatás: 8 tanóra
Vizsgaóra: 1 tanóra (50 perc)

Tantermi elméleti képzés esetén a kötelező elméleti órákról hiányzó tanulók pótfoglalkozáson, vagy a következő tanfolyam ugyanazon témakörén való részvétellel pótolhatják a hiányzást.

Az e-learning rendszerű elméleti képzés esetén a tananyag elsajátítása a tanuló egyéni időbeosztása alapján és egyéni haladási üteme szerint történik az adott képzésre meghatározott időkeretek között (75 óra/180 nap)

Oktatási idők:

 • 1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc
 • 1 elméleti óra időtartama: 45 perc

A képzés jóváhagyott oktatási program illetve tanrend alapján folyik. Az elméleti előadó, a meghirdetett képzési programtól indokolt esetben pozitív irányban eltérhet, a tanrend óraszámát növelheti, amennyiben ez pedagógiailag indokolt, és a képzésben résztvevők jobb felkészítése érdekében történik. A tanrend a tanulmányi napló elválaszthatatlan része, mely tartalmazza az oktató(k) nevét, a foglalkozási napokat, a foglalkozási helyszín(ek) pontos megnevezését, valamint a foglalkozások kezdési és befejezési időpontját

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott.

A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben, ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2.000.-Ft./óra díjat számolunk fel. . A hallgatók részvételét tanítási naponként saját kezűleg aláírt jelenléti ív, illetve vezetési karton igazolja.

Pótórák igénylésének módja:

az oktatóval konzultálva személyesen, szóban.

Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok: IVECO STRALIS (tandemes) és MAN (nyerges)

Képzési díj a KAV vizsgadíjak nélkül:

 • Elméleti díj: 65.000,-Ft, 
 • Gyakorlati IVECO STRALIS gépjárművel: 229.600,-Ft, (12+2/ ó)
 • Teljes tandíj: 294.600,-Ft

Amennyiben a résztvevő a gyakorlati oktatáshoz a MAN gépjárművet igényli, a fenti ár a következő képen változik:

 • Elméleti díj: 65.000,-Ft, 
 • Gyakorlati MAN gépjárművel: 245.000,-Ft, (12+2/ ó)
 • Teljes tandíj: 310.000,-Ft

Gyakorlat/más képzőtől átiratkozott résztvevő esetében: IVECO STRALIS gépjárművel: 16.400.- Ft/tanóra

Gyakorlat/más képzőtől átiratkozott résztvevő esetében: MAN gépjárművel: 17.500.- Ft/tanóra

Pótóra (gyakorlati) díja az alapóradíjjal megegyezik:

 • nálunk végzett elméleti tanfolyam esetén:
 • IVECO STRALIS gépjárművel: 16.400.- Ft/tanóra
 • MAN gépjárművel: 17.500.- Ft/tanóra
 • más képzőszervnél végzett elméleti tanfolyam esetén:
 • IVECO STRALIS gépjárművel: 19.000.- Ft/tanóra
 • MAN gépjárművel: 21.000.- Ft/tanóra

Képzésben résztvevő (tanuló) jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

Képzésben résztvevő (tanuló) kötelezettség vállalásai:

 • Résztvevő vállalja, hogy aktívan közreműködik a képzési és értékelési folyamatban
 • Elfogadja a képzés ütemtervét, indokolatlan késések nélkül részt vesz a képzésen
 • Nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná (Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.),
 • A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, azt a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatójának jelezni, ellenkező esetben a gyakorlati óra megtartottnak minősül, az aktuális óradíj visszafizetésére illetve annak igénybevételére nincs lehetőség
 • A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig Képző Intézménynek írásban bejelenti
 • A tanfolyami és vizsgadíjakat időben befizeti
 • A képzésben résztvevő a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet a tankönyv átvételi elismervénynek megfelelően épségben visszajuttatja vagy teljes áron megvásárolja
 • Megismeri és elfogadja a Lensit Bt. honlapján és ügyfélszolgálatán közzétett Írásos tájékoztatót és Vállalkozási feltételeket

A képző intézmény jogai:

Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet. Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

Képző intézmény kötelezettségvállalásai:

 • Képző Intézmény vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező képzéshez a tárgyi és személyi feltételeket biztosítja.
 • A képzésben résztvevő kérésére gyakorlati oktatót változtat
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában a tansegédletet biztosítja
 • Elméleti képzésnél a zárt rendszerű elektronikus távoktatáshoz a szükséges hozzáférési jogosultságot biztosítja

Képzési igazolás kiadásának módja:

A képzésben résztvevő (tanuló) kérésére a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és menettávolságokat. Az esetleges hátralékok rendezését követően a kérelmezőnek 2 példányt átadunk, 1 pld. a képzőszervnél marad

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Vizsgaközpont vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Vizsgaközpont 3 munkanapon belül az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása. Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.
A tanuló a sikeres forgalmi vizsgát követően az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a vezetői engedélyének kiállítását. A vezetői engedély kiállításához a közúti elsősegélynyújtási ismeretek meglétét igazolni kell.

Oktatási helyszínek:

 • Tantermi Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.
 • E-learning rendszerű képzés esetén a tanuló által választott tetszőleges helyszínen(stabil internet elérés szükséges)
 • Biztonsági ellenőrzés- és üzemeltetés oktatás: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106/A.
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza és környéke

Vizsgadíjak:

 • Közlekedési ismeretek: 10.500.-Ft.
 • Szerkezeti ismerete: 10.500.-Ft.
 • Rutin: 9.700.-Ft.
 • Forgalmi: 24.000.-Ft.
 • Összesen: 54.700.-Ft

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt készpénzben be kell fizetni a vizsgaközpont pénztárába, melyet a képzőszerv felé vagy a vizsgaközpont felé a hallgatónak kell eljuttatni.

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi  tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. em. 11. iroda
Postacím: H-4400 Nyíregyháza Törzs utca 108.
Telefon: +36 42 596 166 vagy +36 42 596 167

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.