fbpx

“C” Kategóriás képzés

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • Írásos tájékoztató megismerése.
 • A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.
 • A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:

 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,
 • Érvényes Orvosi alkalmassági 2. csoport
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 17 és fél évet betöltötte,
 • Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel.

7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez. 222 Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től 10.223 A „C” , a „CE”, a „D1” és a „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a „D” és a „DE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984.január 01.után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható:

 • aki, a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet. („szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tan- és vizsgatárgyak esetében a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3 számú mellékletében felsorolt szakképesítések megléte esetén)
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • A 17 év 9 hónap életkort betöltötte,
 • Az érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét bemutatta,
 • Orvosi alkalmasságit EÜ 2.(2 példány) csatolta,
 • Vizsgadíjat, befizette

Alapfokú iskolai végzettség igazolása: az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása az elméleti vizsga helyszínén, a forgalmi vizsgára történő jelentkezés előtt történhet.

Elméleti vizsga helye:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400. Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. emeleti vizsgaterem

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet:

aki, a magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége:

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető

Rutin vizsgára bocsátható:

 • aki sikeres elméleti vizsgát tett.
 • 18. életévét betöltötte,
 • Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel,
 • Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható:

 • aki, sikeres rutin vizsgát tett,
 • Sikeres Bü. Vizsgát tett, vagy az alól felmentést kapott,
 • A gyakorlati forgalmi órákat, és menettávolságokat teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • A vizsgadíjat, tandíjat befizette,
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

Kötelező órák:

Elméleti:

 • (kresz, vezetési elmélet, szerkezettan, munkavédelem).: 64 óra
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 16 óra
 • Vezetési gyakorlat: alapoktatás: (bizt.ell., technikai kezelés) 6 óra
 • Vezetési gyakorlat: főoktatás (városi, országúti, éjszakai, hegyvidéki) 23 óra
 • Vizsgaóra: 50 perc

A képzés jóváhagyott oktatási program illetve tanrend alapján folyik. Az elméleti előadó, a meghirdetett képzési programtól indokolt esetben pozitív irányban eltérhet, a tanrend óraszámát növelheti, amennyiben ez pedagógiailag indokolt, és a képzésben résztvevők jobb felkészítése érdekében történik. A tanrend a tanulmányi napló elválaszthatatlan része, mely tartalmazza az oktató(k) nevét, a foglalkozási napokat, a foglalkozási helyszín(ek) pontos megnevezését, valamint a foglalkozások kezdési és befejezési időpontját

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott.

A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben, ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2.000.-Ft./óra díjat számolunk fel.

A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek. A hallgatók részvételét tanítási naponként saját kezűleg aláírt jelenléti ív, illetve vezetési karton igazolja.

Gyakorlati oktatásnál előírt óraszám és menettávolság teljesítése hiányában, nem bocsájtható vizsgára

Az elsajátítandó ismeretköröket, szakmai és vizsgakövetelményét a 24/2005 (IV.21)GKM rendelet, valamint a 179/2001 (IX.02.)Kr., a 31/1993.(XII.19)NM rendeletek, valamint egyéb jogszabályok és szakmai előírások szabályozzák.

Pótórák igénylésének módja: az oktatóval konzultálva személyesen, szóban

 • 1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc
 • 1 elméleti óra időtartama: 45 perc

Járműhasználat:

A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok: IVECO Stralis

Tandíjak:

 • Elméleti díj: 40.000,-Ft,
 • Bü. oktatás díja: 10.000,-Ft
 • Gyakorlati óra egységesen: 6.000,-Ft./óra
 • Teljes tandíj: 230.000,-Ft, mely tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben, a képzőszerv pénztárában, és az Iskolavezetőnél.

A tanuló jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

A tanuló kötelezettségei:

 • A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 • A szakoktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 • Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 • Foglalkozáson részt venni,
 • Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.
 • A tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

A képző szerv jogai:

Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet.
Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei:

 • Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 • Színvonalas oktatást biztosítani,
 • A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 • Képzési igazolást kiadni,
 • Képzést ellenőrizni
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában tansegédletet biztosítani.
 • Tanuló áthelyezés

és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja:

 • A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk.

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Vizsgaközpont vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Vizsgaközpont 3 munkanapon belül az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása. Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.
A tanuló a sikeres forgalmi vizsgát követően az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a vezetői engedélyének kiállítását. A vezetői engedély kiállításához a közúti elsősegélynyújtási ismeretek meglétét igazolni kell.

Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.
 • Biztonsági ellenőrzés- és üzemeltetés oktatás: 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106/A.
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

Vizsgadíjak:

 • Közlekedési ismeretek 4.600.-Ft.
 • Szerkezeti ismeretek 4.600.-Ft.
 • Munkavédelem 4.600.-Ft.
 • Biztonsági ell. És üzemeltetés 4.400.-Ft.
 • Rutin 3.500.-Ft.
 • Forgalmi 11.000.-Ft.
 • Összesen 32.700.-Ft.
 • Elsősegély vizsgadíja: 8.200.-Ft.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt készpénzben be kell fizetni a vizsgaközpont pénztárába, melyet a képzőszerv felé vagy a vizsgaközpont felé a hallgatónak kell eljuttatni.

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. em. 11. iroda
Postacím: H-4400 Nyíregyháza Törzs utca 108.
Telefon: +36 42 596 166 vagy +36 42 596 167

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András

Telefonszám: +36 30 345 2380

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.