fbpx

„C” Kategóriás képzés

Képzési engedélyszám: KE/ST/82/A/2325/2/2015

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • Írásos tájékoztató megismerése.
 • A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.
 • A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:

 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,
 • Érvényes Orvosi alkalmassági 2. csoport
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 17 és fél évet betöltötte,
 • Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel.

7. melléklet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelethez. 222 Járművezetésre jogosító okmányok kiadásának életkori és jártassági feltételei a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től 10.223 A „C” , a „CE”, a „D1” és a „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, a „D” és a „DE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984.január 01.után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül térítésmentesen elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk. A vizsga díja 12.100.- Ft.

Elméleti vizsgára bocsátható:

 • aki, a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet. („szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tan- és vizsgatárgyak esetében a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3 számú mellékletében felsorolt szakképesítések megléte esetén)
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • A 17 év 9 hónap életkort betöltötte,
 • Az érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét bemutatta,
 • Orvosi alkalmasságit EÜ 2.(2 példány) csatolta,
 • Vizsgadíjat, befizette

Alapfokú iskolai végzettség igazolása: az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása az elméleti vizsga helyszínén, a forgalmi vizsgára történő jelentkezés előtt történhet.

Elméleti vizsga helye:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400. Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. emeleti vizsgaterem

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet:

aki, a magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége:

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető

Rutin vizsgára bocsátható:

 • aki sikeres elméleti vizsgát tett.
 • 18. életévét betöltötte,
 • Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel,
 • Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható:

 • aki, sikeres rutin vizsgát tett,
 • Sikeres Bü. Vizsgát tett, vagy az alól felmentést kapott,
 • A gyakorlati forgalmi órákat, és menettávolságokat teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • A vizsgadíjat, tandíjat befizette,
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

A tanfolyam tantárgyai és minimálisan kötelező óraszámai:

 • Elmélet (Közlekedési alapismeretek/24 óra, Járművezetés elmélete/12 óra,Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek/18 óra, Munkavédelem/10 óra): 64 óra
 • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ): 16 óra
 • Vezetési gyakorlat: alapoktatás: (bizt.ell., technikai kezelés) 6 óra
 • Vezetési gyakorlat: főoktatás (városi, országúti, éjszakai, hegyvidéki) 23 óra
 • Vizsgaóra: 1 tanóra 50 perc

Tantermi elméleti képzés esetén a kötelező elméleti órákról hiányzó tanulók pótfoglalkozáson, vagy a következő tanfolyam ugyanazon témakörén való részvétellel pótolhatják a hiányzást.

Az e-learning rendszerű elméleti képzés esetén a tananyag elsajátítása a tanuló egyéni időbeosztása alapján és egyéni haladási üteme szerint történik az adott képzésre meghatározott időkeretek között (75 óra/180 nap)

Oktatási idők:

 • 1 gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc
 • 1 elméletii tanóra időtartama: 45 perc

A képzés jóváhagyott oktatási program illetve tanrend alapján folyik. Az elméleti előadó, a meghirdetett képzési programtól indokolt esetben pozitív irányban eltérhet, a tanrend óraszámát növelheti, amennyiben ez pedagógiailag indokolt, és a képzésben résztvevők jobb felkészítése érdekében történik. A tanrend a tanulmányi napló elválaszthatatlan része, mely tartalmazza az oktató(k) nevét, a foglalkozási napokat, a foglalkozási helyszín(ek) pontos megnevezését, valamint a foglalkozások kezdési és befejezési időpontját

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott.

A hallgatók részvételét tanítási naponként saját kezűleg aláírt jelenléti ív, illetve vezetési karton igazolja.
Gyakorlati oktatásnál előírt óraszám és menettávolság teljesítése hiányában, nem bocsájtható vizsgára
Az elsajátítandó ismeretköröket, szakmai és vizsgakövetelményét a 24/2005 (IV.21)GKM rendelet, valamint a 179/2001 (IX.02.)Kr., a 31/1993.(XII.19)NM rendeletek, valamint egyéb jogszabályok és szakmai előírások szabályozzák.

A kötelező elméleti és Bü. óraszámokról hiányzó hallgatók többletórában, díj befizetése nélkül pótolhatják hiányzásukat.

Pótórák igénylésének módja: az oktatóval konzultálva személyesen, szóban

Járműhasználat:A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok:…IVECO STRALIS és IVECO EURO- CARGO

Képzési díj a KAV vizsgadíjak nélkül:

 • Elméleti díj: 50.000 Ft (64 tanóra)
 • Bü. oktatás díja: 18.000 Ft (16 tanóra)
 • Gyakorlat: 360.000 Ft (30 tanóra = 29 tanóra + 1 tanóra vizsga) (12.000 Ft/tanóra)
 • Összesen: 428.000 Ft a minimálisan kötelező óraszámra vetítve

Gyakorlat/más képzőtől átiratkozott résztvevő esetében: 13.000 Ft/tanóra

Pótóra(gyakorlati) díja, az alapóra díjjal megegyezik:

 • nálunk végzett elméleti tanfolyam esetén: 12.000 Ft/tanóra
 • más képzőszervnél végzett elméleti tanfolyam esetén: 13.000 Ft/tanóra

A képzésben résztvevő (tanuló) jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

A képzésben résztvevő (tanuló) kötelezettségvállalásai:

 • A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 • A szakoktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 • Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 • Foglalkozáson részt venni,
 • Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.
 • A rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.
 • A gyakorlati oktatóval megbeszélt helyen és időben történő gyakorlati vezetésnek amennyiben akadályozó tényezői vannak, azt a tanuló a vezetés megkezdése előtt 24 órával köteles az oktatójának jelezni, ellenkező esetben a gyakorlati óra megtartottnak minősül, az aktuális óradíj visszafizetésére illetve annak igénybevételére nincs lehetőség
 • A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig Képző Intézménynek írásban bejelent
 • Megismeri és a Felnőttképzési szerződés aláírásával elfogadja a Lensit Bt. honlapján és ügyfélszolgálatán közzétett Írásos tájékoztató és Vállalkozási feltételekben foglaltakat
 • A Felnőttképzési szerződés aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat

A képző szerv jogai:

Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet.
Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képző intézmény kötelezettség vállalásai:

 • Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 • Színvonalas oktatást biztosítani,
 • A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 • Képzési igazolást kiadni,
 • Képzést ellenőrizni
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában tansegédletet biztosítani.

Képzési igazolás kiadásának módja:

A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és menettávolságokat. Az esetleges hátralékok rendezését követően a kérelmezőnek 2 példányt átadunk, 1 pld. a képzőszervnél marad

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Vizsgaközpont vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Vizsgaközpont 3 munkanapon belül az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása. Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.
A tanuló a sikeres forgalmi vizsgát követően az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a vezetői engedélyének kiállítását. A vezetői engedély kiállításához a közúti elsősegélynyújtási ismeretek meglétét igazolni kell.

Oktatási helyszínek:

 • Tantermi elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.vagy Tokaji út 5/F
 • E-learning rendszerű képzés esetén a tanuló által választott tetszőleges helyszínen(stabil internet elérés szükséges)
 • Biztonsági ellenőrzés- és üzemeltetés oktatás (BÜ): 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 5/F
 • Vezetési gyakorlat-alapoktatás: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Vezetési gyakorlat-főoktatás: Nyíregyháza és környéke

Vizsgadíjak:

 • Közlekedési ismeretek 4.600.-Ft.
 • Szerkezeti ismeretek 4.600.-Ft.
 • Munkavédelem 4.600.-Ft.
 • Biztonsági ell. És üzemeltetés (BÜ) 4.400.-Ft.
 • Rutin 3.500.-Ft.
 • Forgalmi 11.000.-Ft.
 • Összesen 32.700.-Ft.

Vizsgadíj fizetésének módja: készpénzben, egy összegben történik a Lensit Bt. ügyfélszolgálatán, vagy a KAV pénztárába a vizsgára jelentést megelőzően

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. em. 11. iroda
Postacím: H-4400 Nyíregyháza Törzs utca 108.
Telefon: +36 42 596 166 vagy +36 42 596 167

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.