“B” Kategóriás képzés

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • személyes jelentkezés, tájékoztatás
 • beiskolázási feltételek ellenőrzése
 • jelentkezési lap kitöltése, átadása a képzőszervnek
 • írásbeli szerződéskötés

Beiskolázási feltételek:

 • a meghatározott életkort betöltötte, (17 év) vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • a közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • 8 általános (alapfokú) iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság igazolása

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984.január 01.után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • 16 év 9 hónap életkor betöltése
 • a tanfolyamot igazoltan elvégezte
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • orvosi alkalmasságit csatolta
 • a vizsgadíjat befizette

Alapfokú iskolai végzettség igazolása:

az eredeti iskolai bizonyítvány bemutatása az elméleti vizsga helyszínén, a forgalmi vizsgára történő jelentkezés előtt történhet.

Elméleti vizsga helye:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400. Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. emeleti vizsgaterem

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet:

aki, a magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

Tanfolyammentes vizsgát tehet:

 • aki a BM rendelet alapján felmentést kapott (pl.: mozgáskorlátozott, hallássérült stb.)
 • akinek külföldi vezetői engedély hiteles fordításából nem derül ki a vezető jogosultsága, illetve az okmányiroda határozata alapján.

Forgalmi vizsgát tehet:

 • a 17. életévét betöltötte
 • a kötelező gyakorlati órákat levezette
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • a vizsgadíjat befizette

A vizsgák érvényessége:

Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető

Az elméleti tanfolyam tantárgyai és óraszámai:

(kötelező óraszám: 28 tanóra)

Elmélet:

 • közlekedési ismeretek
 • járművezetés elmélete
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A kötelező elméleti órákról hiányzó tanulók pótfoglalkozáson, vagy a következő tanfolyam ugyanazon témakörén való részvétellel pótolhatják a hiányzást.
Alapoktatás: – biztonsági ellenőrzés, technikai kezelés (kötelező óraszám: 9 tanóra)
Főoktatás: – városi – országúti – éjszaki vezetés (kötelező óraszám: 21 tanóra)

 • városi vezetés:14 tanóra
 • országúti vezetés: 4 tanóra
 • éjszakai vezetés: 2 tanóra
 • forgalmi vizsga: 1 tanóra

Oktatási idők:

 • elmélet: 1 tanóra = 45 perc
 • gyakorlat: 1 tanóra = 50 perc
 • szünet: a tanórák között 10 perc

Tandíjak:

 • elmélet: 25. 000 Ft (40 tanóra)
 • gyakorlat: 135. 000 Ft (30 tanóra)
 • Pótóra: 4.500 Ft / tanóra,más képzőszervnél végzett elméleti tanfolyam esetén: 5.000,-Ft/tanóra
 • A teljes tandíj: 160. 000 Ft a kötelező óraszámra vetítve, amely az KAV vizsgadíjait nem tartalmazza.
 • Elsősegélynyújtási ismeretek: 6.000,-Ft

Az elméleti tandíj az alapóra és a pótóra befizetése részletekben történik a teljesítés arányában a képzőszerv pénztárába, forgalmi vizsgára csak az utolsó tandíjrészlet kiegyenlítését követően kerülhet sor.

Járműhasználat: – a mozgáskorlátozott személy saját járművével, amelyet oktatói műszaki vizsgával kell ellátni, és az orvosi előírásoknak megfelelően kell átalakítani. Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanulót terhelik, (biztosítás, üzemanyag, javítási és üzemeltetési költség), ez esetben az oktató díja 2500 Ft / tanóra.

Rendelkezésre álló járművek: Qpel Astra G, Renault Clio, Ford Fiesta.

Vizsgadíjak:

 • elméleti vizsgadíj: 4.600.- Ft
 • forgalmi vizsgadíj: 11.000.- Ft
 • elsősegély vizsgadíja: 8.200.-Ft.

Minden vizsgadíjat külön – külön a vizsga időpontja előtt 7 nappal kell befizetni, az elméleti vizsgadíjat a képzőszervnél, a forgalmi vizsgadíjat egyénileg a Vizsgaközpont pénztárába.

Az elméleti oktatás helyszínei:

Nyíregyháza, Búza tér 3.

Alapoktatás: Nyíregyháza, Törzs u. 108. rutinpálya
Főoktatás: Nyíregyháza és körzete
A tanulók váltása történhet: – a rutinpályán, vagy az ügyfélfogadó irodánál.

A tanuló áthelyező kiadása:

 • a tanuló kérésére 3 példányos formanyomtatványon
 • a teljesített órák igazolása
 • 2 példányt a tanuló kap
 • 1 példány a képzőszervnél marad

A tanuló jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

A tanuló kötelezettségei:

 • A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 • A szakoktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 • Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 • Foglalkozáson részt venni,
 • Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.
 • A tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

A képző szerv jogai:

Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet.
Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei:

 • Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 • Színvonalas oktatást biztosítani,
 • A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 • Képzési igazolást kiadni,
 • Képzést ellenőrizni
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában tansegédletet biztosítani.

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Vizsgaközpont vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Vizsgaközpont 3 munkanapon belül az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére megküldi, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása. Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

A tanuló a sikeres forgalmi vizsgát követően az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kezdeményezheti a vezetői engedélyének kiállítását. A vezetői engedély kiállításához a közúti elsősegélynyújtási ismeretek meglétét igazolni kell.

„A jelentkező aláírásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az „Adatvédelmi tájékoztató képzésben résztvevők számára” dokumentumban foglaltakat, amelyet a Képző Intézmény honlapján illetve az ügyfélszolgálatán tesz közzé.”

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

Címe: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. I. em. 11. iroda
Postacím: H-4400 Nyíregyháza Törzs utca 108.
Telefon: +36 42 596 166 vagy +36 42 596 167

A képzést engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe: 1082 Bp., Vajdahunyad u. 45. I. emelet 105.
Postacím: H-1440, Budapest, Pf. 1.
Telefon: +36 1 814 1886; +36 70 455 7179
Web: www.kormany.gov.hu

Iskolavezető: Siető András

Telefonszám: +36 30 345 2380

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a LENSIT BT.