Engedélyezési szám :
E-000528/2014
4400 Nyíregyháza
Búza tér 3 sz.
4400 Nyíregyháza
Tokaji u. 7 sz.
06-42/318-828

06-20/520-4030

06-20/251-9545

Képgaléria
 
 

További képzéseink

"CE" Kategóriás képzés

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • Írásos tájékoztató megismerése.
 • A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.
 • A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:

 • Érvényes „C” kategóriás vezetői engedély, vagy vizsgaigazolás
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 20 és fél évet betöltötte,
 • Nem lehet kezdő vezetői engedély

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984.január 01.után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet. („szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tan- és vizsgatárgyak esetében a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3 számú mellékletében felsorolt szakképesítések megléte esetén).
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • A 20 év 9 hónap életkort betöltötte,
 • A „C” kategóriás vezetői engedélyét bemutatta,
 • Orvosi alkalmassági EÜ.2. (2 példány)
 • Vizsgadíjat befizette

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

 • A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti,  illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége:
Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető.

Rutin vizsgára bocsátható:

 • Aki sikeres elméleti vizsgát tett.
 • Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel
 • Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

 • Sikeres rutin vizsgát tett,
 • Sikeres Bü. Vizsgát tett,
 • A gyakorlati forgalmi órákat és menettávot teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • A vizsgadíjat, tandíjat befizette,
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Kötelező órák:
Elméleti: (kresz, vezetési elmélet, szerkezettan,)                                           12 óra
Biztonsági ell. és üzemeltetés:                                                                          8 óra
Vezetési gyakorlat: alapoktatás: (bizt.ell., technikai kezelés)                          6 óra
Vezetési gyakorlat: főoktatás (városi, országúti, hegyvidéki)                          8 óra
Vizsgaóra:                                                                                                       50 perc

A képzés jóváhagyott oktatási program illetve tanrend alapján folyik. Az elméleti előadó, a meghirdetett képzési programtól indokolt esetben pozitív irányban eltérhet, a tanrend óraszámát növelheti, amennyiben ez pedagógiailag indokolt, és a  képzésben résztvevők jobb felkészítése érdekében történik. A tanrend a tanulmányi napló elválaszthatatlan része, mely tartalmazza az oktató(k) nevét, a foglalkozási napokat, a foglalkozási helyszín(ek) pontos megnevezését, valamint a foglalkozások  kezdési és befejezési időpontját

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott.
A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben, ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2.000.-Ft./óra díjat számolunk fel. . Megengedett hiányzás: elméleti oktatásnál 2,8 óra (10 %), a gyakorlati oktatásnál nincs. A hallgatók részvételét tanítási naponként sajátkezüleg aláírt jelenléti ív,  illetve oktatási karton  igazolja. Ha a tanuló eredményesen felkészült, az adott kategóriára előírt megfelelési szint 90 %-t elérte, akkor vizsgára bocsátható.

Gyakorlati oktatásnál előírt óraszám és menettávolság teljesítése hiányában,  nem bocsátható vizsgára
Az elsajátítandó ismeretköröket, szakmai és vizsgakövetelményét a 24/2005 (IV.21)GKM rendelet, valamint a 179/2001 (IX.02.)Kr., a 31/1993.(XII.19)NM rendeletek, valamint egyéb jogszabályok és szakmai előírások szabályozzák.

Pótórák igénylésének módja: az oktatóval konzultálva személyesen, szóban. A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek.

 • 1 gyakorlati óra időtartama:   50 perc
 • 1elméleti óra időtartama:       45 perc

Járműhasználat:
A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok:.........MAN...................................

Tandíjak:
Elméleti díj:  35.000,-Ft.                     Gyakorlati tandíj: 4.900,-Ft/ Gyakorlati óra

Teljes tandíj:  108.500,-Ft, mely tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját.
A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben a képző szerv pénztárában, és az iskolavezetőnél.

A tanuló jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

A tanuló kötelezettségei:

 • A tanfolyam és  vizsgadíjak befizetése,
 • A szakoktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 • Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé, Foglalkozáson részt venni,
 • Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni. A tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

A képző szerv jogai:
Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet. Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei:

 • Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 • Színvonalas oktatást biztosítani, A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 • Képzési igazolást kiadni, Képzést ellenőrizni.
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában tansegédletet biztosítani.

Tanuló áthelyezés:és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja:
A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat, menettávolságokat A kérelmezőnek 2 példányt átadunk.

Vezetői engedély kiadása: A vizsgáztatási előírások teljesítését a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Hatóság 3 munkanapon belül a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása.
Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

A vizsgára bocsátás feltételeit, a vizsgaszervezés módjának, valamint a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének, a számonkérés módjának, a megfeleléshez szükséges tudásszint, valamint a vizsgadíj mértékének és megfizetésének módját, előírásait a vizsgáztató szervezet határozza meg.
Az elméleti és gyakorlati vizsgákat a SZ.SZ. B. m-i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi osztály (4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108.) szervezi és bonyolítja le.

Vizsgadíjak: 84/2009.(XII.30) KHEM rendelet szerint:

 • Közlekedési ismeretek                                                   4.600.-Ft.
 • Szerkezeti ismerete                                                         4.600.-Ft.
 • Biztonsági ell. és üzemeltetés                                         4.400.-Ft.
 • Rutin                                                                              3.500.-Ft.
 • Forgalmi                                                                         11.000.-Ft.
 • Összesen                                                                        28.100.-Ft

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni, melyet a képzőszerv felé vagy a vizsgabizottság felé a hallgatónak kell eljuttatni

 

 
 
PCD COMPUTER