Engedélyezési szám :
E-000528/2014
4400 Nyíregyháza
Búza tér 3 sz.
4400 Nyíregyháza
Tokaji u. 7 sz.
06-42/318-828

06-20/520-4030

06-20/251-9545

Képgaléria
 
 

További képzéseink

"C" Kategóriás képzés

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • Írásos tájékoztató megismerése.
 • A jelentkezési- és vizsgalap kitöltése és átadása a képzőszerv képviselőjének.
 • A képzőszerv ellenőrzi, hogy a jelentkező megfelel-e az előírt beiskolázási feltételeknek.

Beiskolázási feltételek:

 • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,
 • A közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • 20 és fél évet betöltötte,
 • Írásos képzési szerződést kötött a képzőszervvel.

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984.január 01.után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járművezetői igazolványt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett, nem kell vizsgáznia. A vizsgára egyénileg kell bejelentkezni a Magyar Vöröskeresztnél. A vizsgára kötelezettek részére, a tanfolyamon kívül elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére lehetőséget biztosítunk.

Elméleti vizsgára bocsátható: aki

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, ha felmentést kapott tanfolyammentes vizsgát tehet. („szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tan- és vizsgatárgyak esetében a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet 3 számú mellékletében felsorolt szakképesítések megléte esetén)
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel,
 • A 20 év 9 hónap életkort betöltötte,
 • Az érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét bemutatta,
 • Orvosi alkalmasságit EÜ 2.(2 példány) csatolta,
 • Vizsgadíjat, befizette

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki

 • A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

A vizsgák érvényessége:
Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető

Rutin vizsgára bocsátható: aki sikeres elméleti vizsgát tett.

 • 21. életévét betöltötte,
 • Közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelel,
 • Kötelező alapoktatás óráit levezette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • Vizsgadíjat befizette.

Forgalmi vizsgára bocsátható: aki

 • Sikeres rutin vizsgát tett,
 • Sikeres Bü. Vizsgát tett,
 • A gyakorlati forgalmi órákat, és menettávolságokat teljesítette, melyet a képzőszerv vezetési kartonon igazol, illetve erről a képzőszerv igazolást ad ki.
 • A vizsgadíjat, tandíjat befizette,
 • Közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

A tanfolyam tantárgyai és óraszámai:
Kötelező órák:
Elméleti: (kresz, vezetési elmélet, szerkezettan, munkavédelem).:    64 óra
Biztonsági ell. és üzemeltetés:                                                           16 óra
Vezetési gyakorlat: alapoktatás: (bizt.ell., technikai kezelés)               6 óra
Vezetési gyakorlat: főoktatás (városi, országúti, éjszakai, hegyvidéki)    23 óra
Vizsgaóra:                                                                                         50 perc

Elméleti oktatás alól az iskolavezető mentesítheti azt, aki siket, mozgáskorlátozott.
A kötelező óraszámokról hiányzó hallgatók a többletórában díj befizetése nélkül pótolhatja, amennyiben, ezen felül pótfoglalkozásra van szüksége 2.000.-Ft./óra díjat számolunk fel.
A gyakorlati foglalkozásnál felmerülő pótóra díjak az alapóra díjjal megegyeznek.
Pótórák igénylésének módja: az oktatóval konzultálva személyesen, szóban

 • 1 gyakorlati óra időtartama: 50 perc
 • 1elméleti óra időtartama: 45 perc

Járműhasználat:
A gyakorlati oktatásnál választható autótípusok:…MAN..............................................

Tandíjak:

 • Elméleti díj:……40.000…….Ft.                   Gyakorlati óra egységesen: …4.400..Ft./óra
 • Teljes tandíj:… 172.000  …Ft, mely tartalmazza az esetleges EÜ. tanfolyam díját.

A tandíj befizetése történhet egyben, vagy részletekben, a képzőszerv pénztárában, és az Iskolavezetőnél.

A tanuló jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

A tanuló kötelezettségei:

 • A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 • A szakoktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 • Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 • Foglalkozáson részt venni,
 • Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.
 • A tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

A képző szerv jogai:
Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet.
Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei:

 • Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 • Színvonalas oktatást biztosítani,
 • A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 • Képzési igazolást kiadni,
 • Képzést ellenőrizni
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában tansegédletet biztosítani.

Tanuló áthelyezés:és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja:
A tanuló kérésére (a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanulóra vonatkozó addig teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk.

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Hatóság 3 munkanapon belül a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása.
Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás: 4400 Nyíregyháza, Búza tér 3.
 • Gyakorlati oktatás, járműkezelés: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 108. tanpálya
 • Forgalmi oktatás: Nyíregyháza

Vizsgadíjak:

 • Közlekedési ismeretek                                                   4.600.-Ft.
 • Szerkezeti ismeretek                                                      4.600.-Ft.
 • Munkavédelem                                                              4.600.-Ft.
 • Biztonsági ell. És üzemeltetés                                       4.400.-Ft.
 • Rutin                                                                              3.500.-Ft.
 • Forgalmi                                                                      11.000.-Ft.
 • Összesen                                                                      32.700.-Ft.

Elsősegély vizsgadíja:                                                             6.500.-Ft.

A vizsgadíjat az esedékes vizsgák előtt be kell fizetni, melyet a képzőszerv felé vagy a vizsgabizottság felé a hallgatónak kell eljuttatni.

 

 
 
PCD COMPUTER