Engedélyezési szám :
E-000528/2014
4400 Nyíregyháza
Búza tér 3 sz.
4400 Nyíregyháza
Tokaji u. 7 sz.
06-42/318-828

06-20/520-4030

06-20/251-9545

Képgaléria
 
 

További képzéseink

"B" Kategóriás képzés

A tanfolyamra való felvétel módja:

 • személyes jelentkezés, tájékoztatás
 • beiskolázási feltételek ellenőrzése
 • jelentkezési lap kitöltése, átadása a képzőszervnek
 • írásbeli szerződéskötés

Beiskolázási feltételek:

 • a meghatározott életkort betöltötte, (17 év) vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • a közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • 8 általános (alapfokú) iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság igazolása

Elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A tanuló önállóan is bejelentkezhet a Magyar Vöröskereszt által szervezett vizsgákra, mivel ez a tantárgy nem tanfolyam kötelezett, igény szerint a képzőszerv megszervezi a tanfolyamot, amelynek díja: 6 000 Ft, a vizsga díja: 6 850 Ft.

Felmentés: a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet alapján, valamint aki 1984. január 01. után bármely kategóriában vezetői engedélyt, illetve járművezetői igazolványt szerzett, annak nem kell vizsgáznia.

Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

 • 16 év 9 hónap életkor betöltése
 • a tanfolyamot igazoltan elvégezte
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • orvosi alkalmasságit csatolta
 • a vizsgadíjat befizette

Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet: aki
A magyar nyelvet nem beszéli, vagy nem érti. illetve a 24/2005.(IV.21)GKM rendelet 12§ (1),(2) a, b, c, pontjai szerint.

Tanfolyammentes vizsgát tehet:

 • aki a BM rendelet alapján felmentést kapott (pl.: mozgáskorlátozott, hallássérült stb.)
 • akinek külföldi vezetői engedély hiteles fordításából nem derül ki a vezető jogosultsága, illetve az okmányiroda határozata alapján.

Forgalmi vizsgát tehet:

 • a 17. életévét betöltötte
 • a kötelező gyakorlati órákat levezette
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • a vizsgadíjat befizette

A vizsgák érvényessége:
Az elméleti tanfolyam érvényessége: Az első tanfolyami órától számított 1 év. Ez azt jelenti, hogy az adott elméleti tanfolyam első előadási napjától számítva 9 hónapon belül meg kell kezdenie az elméleti vizsgát és 1 éven belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ezt nem teljesíti, az elméleti tanfolyam érvényét veszíti, és új elméleti vizsgára, csak új elméleti tanfolyam elvégzése után mehet. A hallgatónak az első sikeres (elméleti) KRESZ vizsga időpontjától kezdve 2 éve van arra, hogy sikeres forgalmi vizsgával befejezze a tanfolyamot. Ha 2 éven belül nem teljesíti, az addig megszerzett vizsgák érvénytelenné válnak. Öt sikertelen forgalmi vizsga esetén a további vizsga csak sikeres PÁV vizsgálat után tehető

Az elméleti tanfolyam tantárgyai és óraszámai: (kötelező óraszám: 28 tanóra)
Elmélet:

 • közlekedési ismeretek
 • járművezetés elmélete
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

A kötelező elméleti órákról hiányzó tanulók pótfoglalkozáson, vagy a következő tanfolyam ugyanazon témakörén való részvétellel pótolhatják a hiányzást.
Alapoktatás: - biztonsági ellenőrzés, technikai kezelés (kötelező óraszám: 9 tanóra)
Főoktatás: - városi - országúti - éjszaki vezetés (kötelező óraszám: 21 tanóra)
- városi vezetés:      14 tanóra
- országúti vezetés: 4 tanóra
- éjszakai vezetés:   2 tanóra
- forgalmi vizsga:      1 tanóra

Oktatási idők:
- elmélet:         1 tanóra = 45 perc
- gyakorlat:      1 tanóra = 50 perc
- szünet: a tanórák között 10 perc

Tandíjak:
- elmélet:      25. 000 Ft (40 tanóra)
- gyakorlat:   105. 000 Ft (30 tanóra)
- Pótóra:           3.500 Ft / tanóra
A teljes tandíj:   130. 000 Ft a kötelező óraszámra vetítve, amely az NKH vizsgadíjait nem tartalmazza.

Az elméleti tandíj az alapóra és a pótóra befizetése részletekben történik a teljesítés arányában a képzőszerv pénztárába, forgalmi vizsgára csak az utolsó tandíjrészlet kiegyenlítését követően kerülhet sor.
Járműhasználat: - a mozgáskorlátozott személy saját járművével, amelyet oktatói műszaki vizsgával kell ellátni, és az orvosi előírásoknak megfelelően kell átalakítani. Az oktatás során e jármű fenntartási költségei a tanulót terhelik, (biztosítás, üzemanyag, javítási és üzemeltetési költség), ez esetben az oktató díja 1500 Ft / tanóra.
Rendelkezésre álló járművek: Qpel Astra G, Skoda Felicia. 

Vizsgadíjak:
- elméleti vizsgadíj:             4.600 Ft
- forgalmi vizsgadíj:           11.000 Ft
Minden vizsgadíjat külön - külön a vizsga időpontja előtt 7 nappal kell befizetni, az elméleti vizsgadíjat a képzőszervnél, a forgalmi vizsgadíjat egyénileg a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY ÚTÜGYI OSZTÁLY pénztárába.

Az elméleti oktatás helyszínei:
- Nyíregyháza, Búza tér 3.

Alapoktatás: Nyíregyháza, Törzs u. 108. rutinpálya
Főoktatás: Nyíregyháza és körzete
A tanulók váltása történhet: - a rutinpályán, vagy az ügyfélfogadó irodánál.

A tanuló áthelyező kiadása:

 • a tanuló kérésére 3 példányos formanyomtatványon
 • a teljesített órák igazolása
 • 2 példányt a tanuló kap
 • 1 példány a képzőszervnél marad

A tanuló jogai:

 • Színvonalas oktatás igénybevétele,
 • Panaszának az iskolavezető felé történő jelzése, annak kivizsgálása,
 • Más oktatóhoz, ill. képzőszervhez történő átjelentkezése,
 • A nem teljesített díjak visszaigénylése a szerződés szerint,
 • A szerződés egy példányának való átvételéhez

A tanuló kötelezettségei:

 • A tanfolyam és vizsgadíjak befizetése,
 • A szakoktató által a képzés során támasztott követelményeknek legjobb tudása szerint közreműködni, A 24/2005 GKM. rendelet szerint a képzési és vizsgáztatási rendeletnek megfelelni,
 • Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a képző felé,
 • Foglalkozáson részt venni,
 • Az oktatás rendjéhez alkalmazkodni.
 • A tanuló a rendelkezésére bocsátott tesztkönyvet és tankönyvet épségben visszajuttatni, vagy teljes áron megvásárolni.

A képző szerv jogai:
Csak a befizetett elméleti és gyakorlati órák teljesítése. Kellő indok esetén az írások szerződés felbontása. A tanfolyam díjának megváltoztatása. Elméleti tandíjnál nem történhet változás, gyakorlati óráknál a már folyamatban lévő oktatásnál, a még levezetendő órák arányában is történhet.
Mindenkori képzési rendeletnek érvényesítése.

A képzőszerv kötelezettségei:

 • Az írásos tájékoztatóban szereplő és szerződés alapján végezni a képzést.
 • Színvonalas oktatást biztosítani,
 • A tanuló kérésére gyakorlati oktatót változtatni,
 • Képzési igazolást kiadni,
 • Képzést ellenőrizni
 • Tankönyv, tesztkönyv formájában tansegédletet biztosítani.

Vezetői engedély kiadása:

A vizsgáztatási előírások teljesítését a Nemzeti Közlekedési Hatóság vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A vizsgaigazolást a Hatóság 3 munkanapon belül a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek és az előírt okmányokat, igazolásokat bemutatta. Eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.

 

 

 
 
PCD COMPUTER